2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có bao nhiêu con vịt?

2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có bao nhiêu con vịt? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Hai con cuối đứng sau hai con đầu.

Hai con vịt đứng ở giữa một con đứng đầu và một con đứng cuối.

Đáp án là có 4 con vịt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *