Đại nguyện các đức PhậtTìm hiểu Phật Giáo

Hạnh nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Hạnh nguyện vô úy của đức Quán Âm là một công hạnh cao quí, chúng sanh trong cõi Ta-bà nhờ hạnh nguyện này của Ngài mà được cứu thoát khỏi những hiểm nạn nguy khốn nhất. Trong kinh Pháp hoa, phẩm Phổ môn, đức Phật nói với Bồ-tát Vô Tận Ý: “Quán Thế Âm Bồ-tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban cho sự vô uý, cho nên cõi Ta-bà này đều gọi Ngài là vị Thí Vô Uý.”

Phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa, cũng như kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ đều mô tả 14 năng lực Vô úy của Bồ-tát Quán Âm:

 1. Chúng sinh khổ não trong 10 phương thành kính niệm danh hiệu Ngài, liền được giải thoát;
 2. Chúng sinh gặp lửa dữ…, lửa không thể thiêu đốt;
 3. Chúng sinh bị nước cuốn trôi…, nước không thể nhận chìm;
 4. Chúng sinh vào xứ ác quỉ…, ác quỉ không thể làm hại;
 5. Chúng sinh gặp đao trượng…, đao trượng liền gãy;
 6. Chúng sinh gặp ác quỉ, ác thần…, thì chúng không trông thấy;
 7. Chúng sinh bị gông cùm, xiềng xích…, thì xiềng xích được tháo ra;
 8. Chúng sinh khi vào đường nguy hiểm…, giặc cướp không thể cướp đoạt;
 9. Chúng sinh tham dục…, liền dứt khỏi tham dục;
 10. Chúng sinh nóng giận…, liền dứt hết nóng giận;
 11. Chúng sinh mê ám…, liền dứt hết mê ám;
 12. Chúng sinh muốn cầu con trai…, liền được con trai;
 13. Chúng sinh muốn cầu con gái…, liền được con gái;
 14. Chúng sinh niệm danh hiệu Quan Âm thì được lợi ích bằng niệm tất cả các danh hiệu khác.

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button