Từ điểnTừ điển Mysql

SELECT – SQL

SELECT là mệnh đề giúp chọn trường từ bảng hoặc data set hoặc có thể chọn ra một giá trị không từ bảng hoặc data set nào.

Ví dụ 1: Chọn tất cả từ một bảng (SELECT *)

SELECT * FROM Ten_Table; 

Ví dụ 2: Chọn trường (cột, column, field…) xác định từ một bảng

SELECT Ten_Truong_1, Ten_Truong_2 FROM Ten_Table;

Ví dụ 3: Chọn một giá trị không từ một bảng nào, cụ thể select ra ngày hôm nay.

SELECT NOW();

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button