Học tập

[SQL] Lession 3: Lệnh Select

Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Dữ liệu trả về được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là result-set (tập kết quả).

SELECT Syntax (Cú pháp)

SELECT column1, column2, …
FROM table_name;

Ở đây, column1 , column2, … là tên trường của bảng bạn muốn chọn dữ liệu từ đó. Nếu bạn muốn chọn tất cả các trường có sẵn trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau:

SELECT * FROM table_name;

Bạn sử dụng dấu “*” để chọn tất cả các trường.

Lưu ý: Các khái niệm tương đương
table = bảng
field = column = trường = cột
row = hàng = dòng dữ liệu
syntax = cú pháp = chuẩn tắc
statement = lệnh

Demo Database

Dưới đây là một lựa chọn từ bảng “Customers” (Khách hàng) trong cơ sở dữ liệu mẫu của Northwind:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1

Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4

Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Northwind  một cơ sở dữ liệu rất nổi tiếng của Microsoft, hay được dùng làm demo cho MS SQL Server và Access

SELECT Columns

Câu lệnh SQL sau đây chọn các cột ” CustomerName” và “City” từ bảng “Customer”:

SELECT CustomerName, City FROM Customers;

CustomerNameCity
Alfreds FutterkisteBerlin
Ana Trujillo Emparedados y heladosMéxico D.F.
Antonio Moreno TaqueríaMéxico D.F.
Around the HornLondon
Berglunds snabbköpLuleå

SELECT *

SELECT * FROM Customers;

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1

Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4

Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Bài viết được thinhtuan.com dịch và chỉnh sửa theo w3schools.com

Back to top button