Học tập

[SQL] Lession 5: Thêm điều kiện cho SELECT – WHERE

WHERE – Điều kiện chọn

Mệnh đề WHERE được sử dụng để lọc các bản ghi. Mệnh đề WHERE được sử dụng để chỉ trích xuất những bản ghi đáp ứng một điều kiện cụ thể. Ví dụ như lấy các khách hàng có quốc gia là “Việt Nam”

Cú pháp WHERE 

SELECT cột_1,  cột_2, …
FROM tên_bảng
WHERE điều_kiện;

Lưu ý: Mệnh đề WHERE không chỉ được sử dụng trong câu lệnh SELECT, nó còn được sử dụng trong câu lệnh UPDATE, DELETE, v.v.!

Bảng “Customers”, khách hàng demo

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Ví dụ sử dụng WHERE

Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các khách hàng có quốc gia (country) là “Mexico”, trong bảng “Customers”:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country = ‘Mexico’;

Trường văn bản so với trường kiểu số

SQL yêu cầu các dấu nháy đơn bao xung quanh các giá trị văn bản. Tuy nhiên, các trường kiểu số không cần thiết phải đặt trong dấu nháy.

SELECT * 
FROM Customers
WHERE CustomerID = 1;

Lưu ý: Hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu chấp nhận việc dùng dấu nháy kép thay cho dấu nháy đơn.

Kết hợp mệnh đề Where với các toán tử

Toán tử/OperatorDescription
=Bằng
>Lớn hơn
<Nhỏ hơn
>=Lớn hơn hoặc bằng
<=Nhỏ hơn hoặc bằng
<>Không bằng nhau (Có thể viết là !=)
BETWEENGiữa một khoảng
LIKETìm kiếm gần giống
INChỉ định nhiều giá trị cho một cột

Bài viết được thinhtuan.com dịch và chỉnh sửa theo w3schools.com

Related Articles

Back to top button