Sql

[SQL] Lession 5: Thêm điều kiện cho SELECT – WHERE
hidden, Học tập, Sql

[SQL] Lession 5: Thêm điều kiện cho SELECT – WHERE

WHERE - Điều kiện chọn Mệnh đề WHERE được sử dụng để lọc các bản ghi. Mệnh đề WHERE được sử dụng để chỉ trích xuất những bản ghi đáp ứng một điều kiện cụ thể. Ví dụ như lấy các khách hàng có quốc gia là "Việt Nam" Cú pháp WHERE  SELECT cột_1,  cột_2, ...FROM tên_bảngWHERE điều_kiện; Lưu ý: Mệnh đề WHERE không chỉ được sử dụng trong câu lệnh SELECT, nó còn được sử dụng trong câu lệnh UPDATE, DELETE, v.v.! Bảng "Customers", khách hàng demo CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico4Around the HornT...
[SQL] Lession 4: Lệnh SELECT kết hợp DISTINCT
hidden, Học tập, Sql, Uncategorized

[SQL] Lession 4: Lệnh SELECT kết hợp DISTINCT

Câu lệnh SELECT DISTINCT được sử dụng để chỉ trả về các giá trị riêng biệt (khác nhau).Trong một bảng, một cột thường chứa nhiều giá trị trùng lặp; và đôi khi bạn chỉ muốn liệt kê các giá trị (khác biệt) khác nhau. SELECT DISTINCT Syntax (Cú pháp) SELECT DISTINCT column1, column2, ...FROM table_name; Demo Database Bảng "Customers" ví dụ CustomerIDCustomerNameContactNameCountry1Alfreds FutterkisteMaria AndersGermany2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloMexico3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMexico4Around the HornThomas HardyUK5Berglunds snabbköpChristina BerglundSweden SELECT không sử dụng DISTINCT Câu lệnh SQL sau đây chọn TẤT CẢ (bao gồm các giá trị trùng lặp) từ cột "Country" trong bảng "Customers": SELECT Country FRO...
[SQL] Lession 3: Lệnh Select
hidden, Học tập, Sql

[SQL] Lession 3: Lệnh Select

Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Dữ liệu trả về được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là result-set (tập kết quả). SELECT Syntax (Cú pháp) SELECT column1, column2, ...FROM table_name; Ở đây, column1 , column2, … là tên trường của bảng bạn muốn chọn dữ liệu từ đó. Nếu bạn muốn chọn tất cả các trường có sẵn trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau: SELECT * FROM table_name; Bạn sử dụng dấu "*" để chọn tất cả các trường. Lưu ý: Các khái niệm tương đươngtable = bảngfield = column = trường = cột row = hàng = dòng dữ liệusyntax = cú pháp = chuẩn tắcstatement = lệnh Demo Database Dưới đây là một lựa chọn từ bảng "Customers" (Khách hàng) trong cơ sở dữ liệu mẫu của Northwind: CustomerIDCustomerNameCon...
[SQL] Lession 2: Chuẩn tắc SQL – SQL Syntax
hidden, Học tập, Sql

[SQL] Lession 2: Chuẩn tắc SQL – SQL Syntax

Bảng (Table) Một cơ sở dữ liệu thường chứa một hoặc nhiều bảng. Mỗi bảng được xác định bằng một tên (ví dụ: "Customers" hoặc "Orders"). Bảng chứa bản ghi (hàng) với dữ liệu. Dưới đây là một lựa chọn từ bảng "Customers" (Khách hàng): CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden Bảng trên chứa năm bản ghi (một bản ghi hay mỗi dòng cho một khách hàng) và bảy cột (CustomerID, CustomerName, ContactName, ...
[SQL] Lession 1: Giới thiệu
hidden, Học tập, Sql

[SQL] Lession 1: Giới thiệu

SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Hướng dẫn SQL của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng SQL trong: MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác. SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) SQL cho phép bạn truy cập và thao tác cơ sở dữ liệu SQL trở thành tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) năm 1986 và của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) năm 1987 SQL có thể làm gì? SQL có thể thực thi các truy vấn đối với cơ sở dữ liệu SQL có thể lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL có thể chèn các bản ghi trong cơ sở dữ liệu SQL có thể cập nhật các bản ghi trong cơ sở dữ liệu SQL có thể xóa các bản ghi từ cơ sở d...