Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

Đáp án Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn là…
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Đây là một trò chơi nổi tiếng với cờ tướng.

Quân hậu đi như thế nào bạn nhỉ?

Đáp án họ đang chơi cờ vua, cờ vua có 32 quân, trong đó có 30 quân là Nam (đàn ông), còn 2 quân tên là Hậu (đàn bà)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *