Tính lãi vay ngân hàng [Mới nhất]

Tính lãi vay ngân hàng

Lưu ý sử dụng:
[1] Nếu năm không chẵn, ví dụ như 18 tháng, thì lấy 18/12 được 1.5, lấy 1.5 này nhập vào năm.
[2] Thông thường ngân hàng sử dụng loại hình vay: Trả lãi theo dư nọ giảm dần.
[3] Lãi vay theo phương pháp “Trả lãi theo dư nợ giảm dần” thường nhỏ hơn “Trả lãi chia đều”.

Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0
Back to top button