Từ điểnTừ điển Mysql

WHERE – SQL

WHERE giúp thêm điều kiện lọc vào câu truy vấn (query).

Ví dụ: Chọn tất cả nhân viên ở Hà Nội

SELECT * FROM TABLE_NHAN_VIEN WHERE Ma_Tinh = "HN";

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button