Phạm Quỳnh (1892-1945) là một nhà văn hoá lớn và một nhà yêu nước, Thượng thư bộ Học (1933-1942) rồi Thượng thư bộ Lại (1942-1945) trong nội các Nam triều. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Phạm Quỳnh rời bỏ chính trường, về sống ẩn dật nơi biệt thự Hoa Đường bên bờ sông đào Phủ Cam. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Phạm Quỳnh bị bắt giữ theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Thừa Thiên và áp giải ra khỏi Huế. Di hài ông được tìm thấy năm 1956 trong một khu rừng.

Read More