Thân em thì nhỏ tí ti. Các bà, các chị, các dì đều thương. Em đi, em lại bốn phương. Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi. Tấm thân hiến trọn cho người. Sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công