Bàn gì xe ngựa sớm chiều giơ ra

Bàn gì xe ngựa sớm chiều giơ ra. Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Đây là bàn cờ??? Bạn đoán luôn đượ chưa?

Bạn đoán là cờ gì rồi, nhớ là cờ vua mã có tên là knight về Việt Nam mới tên là mã.

Bàn cờ tướng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *