Các bước để thiết lập KPI

Tóm lược từ “KPI – Công cụ quản lý nhân sự hiệu quả” – Ryuichiro Nakao

Bước 1: Xác nhận KGI (Key Goal Indicator – Giá trị mục tiêu cuối cùng)

Bạn có thể xác nhận lời nhuận bao nhiêu tỷ yên, bao nhiêu triệu đô, bao nhiêu tỷ đồng,… là KGI. Tất nhiên không phải tất cả KPI đều xác nhận theo lợi nhuận. Đối với content editor bạn hoàn toàn có thể xác định theo số lượng bài viết, video…

Bước 2: Xác nhận khoảng cách

Khoảng cách ở đây chính là khoảng trống giữa “hiện tại” và “KGI”. Việc này giúp bạn xác định bạn sẽ cần những gì để đạt KPI hoặc KPI của bạn có quá mơ mộng hay không?

Bước 3: Xác nhận quy trình

Bước xác nhận quy trình này thực tế là mô hình hóa.

Bước 4: Thu hẹp

Trong bước này, chúng ta cần thu hẹp, bó gọn lại để thiết lập CSF (Critical Success Factors, tạm dịch là Yếu tố thành công then chốt). Đây có thể coi là quy trình quan trọng nhất trong việc thiết lập KPI.

Bước 5: Thiết lập mục tiêu

Chúng ta cần thiết lập xem mục tiêu bằng số của KPI là bao nhiêu?

Bước 6: Xác nhận khả năng vận dụng

Xác nhận khả năng vận dụng là xác định tính thống nhất, tính ổn định và tính đơn giản của KPI.

Bước 7: Xem xét trước các đối sách

Xem xét trước các đối sách phòng trường hợp khi KPI trở nên xấu đi và tính hữu hiệu, hiệu quả của chúng giảm xuống.

Bước 8: Sự đồng thuận

Sự đồng thuận là sự đồng ý của những người tham gia, những người liên quan đến KPI đó.

Bước 9: Vận dụng

Bước 10: Liên tục cải thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *