Huyệt Bách hội (百会穴) là huyệt vị thứ 20 thuộc Mạch Đốc. Nguồn gốc của tên Bách Hội xuất phát từ “Bách” có nghĩa là một trăm ý nói nhiều về số lượng; “hội” có nghĩa là nơi tụ hội của tất cả các kinh dương. Trên thực tế, vị trí của huyệt còn là nơi tụ hội của tất cả các kinh dương, của ngũ tạng, lục phủ. Ngoài ra, người ta cho rằng huyệt được đặt tên như vậy bởi vì có nhiều dấu hiệu vượt trội so với huyệt túc tam lý và đây là huyệt đáng chú ý.

Read More