Mặt gì tròn trịa trên cao. Toả ra những ánh nắng đào đẹp thay?

Mặt gì tròn trịa trên cao. Toả ra những ánh nắng đào đẹp thay? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Nắng

Nắng…

Mặt trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *