Mồm bò mà không phải mồm bò. Đố là con gì?

Mồm bò mà không phải mồm bò. Đố là con gì? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Có vẻ như loại vật này dùng mồm để bò vậy.

Chúng đi rất chậm và thường để lại nhớt.

Con ốc sên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *