Là người hiểu đạo bao dung, tấm lòng rộng mở. Họ không tìm kiếm niềm vui trong điều tốt và điều xấu của chính họ. Cuộc sống không chỉ là một thước đo, và khó khăn hơn, cả về vật chất và tinh thần. Sống trọn đời, lùi một bước là biển rộng trời cao. Nhường một bước thì thêm bạn bớt thù. Bao dung với người là gieo phúc chính cho mình vậy. Đó cũng là đạo của người quân tử.

Read More