3 dạng kiến thức cần nhớ khi học tiếng anh

Hương Mysheo

CÂU ĐIỀU KIỆN – Câu điều kiện loại 0 (IF0)

If you put ice under the sun, it melts. – Nếu bạn để đá dưới mặt trời, nó sẽ tan chảy.

Đây là một sự thật hiện nhiên, luôn luôn đúng nên ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 0 đề nói.

Câu điều kiện loại 1(IF1)

If he comes, I will go with him. – Nếu anh ấy đến, tôi sẽ đi với anh ấy

Giả định hoàn toàn có thể xảy ra nên ta sử dụng câu điều kiện loại I.

CÂU SO SÁNH

Cấu Trúc As … as

She is as beautiful as her sister. – Cô ấy xinh như chị mình.

Cấu trúc the same…as

Your house is the same height as mine – Ngôi nhà của bạn có chiều cao bằng ngôi nhà của tôi.

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ – Các đại từ thường dùng:
• WHO: The woman who lives next door is a doctor. – Người phụ nữ sống bên cạnh là một bác sĩ
• WHOM: George is a person whom I admire very much – George là một người mà tôi rất ngưỡng mộ (note: sau whom là N chỉ người – dịch: người mà)

• WHICH: The machine which broke down is working again now – Máy bị hỏng hiện đang hoạt động trở lại
• WHOSE I met someone whose brother I went to school with ( note: sau whose là N/ cụm N – dịch: người mà có)

Hương Mysheo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *