Bàn gì mà lại bước gần bước xa?

Bàn gì mà lại bước gần bước xa? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Bộ phận cơ thể người

Dùng để bước đi

Bàn chân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *