Nắng lửa mưa dầu tôi đâu bỏ bạn. Tối lửa tắt đèn sao bạn lại bỏ tôi. Đó là cái gì?

Nắng lửa mưa dầu tôi đâu bỏ bạn. Tối lửa tắt đèn sao bạn lại bỏ tôi. Đó là cái gì? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Có ánh sáng thì sẽ các sự vật sẽ có …

Do không có ánh sáng nên sự vật không có …

Cái bóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *