Lỗi “missing return statement” hoặc “error: incompatible types:…”
Lỗi này thường hay gặp phải với những người trót lười biếng khi thường viết code thẳng trong main, vừa nhanh vừa tiện đỡ phải gọi hàm rồi viết hàm lằng nhằng. Mà bạn biết đó, trong main thì đâu cần trả về gì, chỉ cần khai báo rồi dùng luôn. Cho đến khi tách hàm, bạn thường quen chỉ viết các câu lệnh mà quên mất mình phải return hay return sai kiểu mà lẽ ra bạn cần phải trả về.

Read More