Đây là khiếm khuyết trong khả năng ghi nhớ mà chúng ta nên cực lực tránh! Không chỉ cần tăng cường làm quen, ghi nhớ, cải thiện khả năng tập trung, mà còn phải thường xuyên ôn cũ biết mới. Nếu dùng đúng phương pháp, rèn luyện chăm chỉ thì hiệu suất và khả năng ghi nhớ vẫn có thể được cải thiện.

Read More