Cân bằng giữa chi phí R&D và quảng cáo liên quan đến việc cân bằng chi phí vốn của các doanh nghiệp sản xuất xe. Đây cũng là một quyết định quan trọng mà các công ty phải đưa ra. Về cơ bản, việc đổ tiền vào hoạt động R&D có thể cải thiện chất lượng hàng hoá, dịch vụ mà một công ty cung cấp. Nếu được triển khai một cách hợp lý, hoạt động này sẽ mang đến lợi thế về giá bán cho doanh nghiệp và cải thiện được biên lợi nhuận. Trong khi đó, chi phí marketing cải thiện mức độ nhận diện của một doanh nghiệp.

Read More