Vô đề ngày 16-06

Hôm nay mình đọc về nhà Đinh, qua nhân vật Võ Trung mình càng hiểu thêm về vua Đinh. Lúc này Lê Hoàn vu cáo hãm hại Võ Trung thông địch bán nước trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Chiêm Thành. Với đủ “chứng cứ rành rành”, vua không hề giết Võ Trung mà chỉ giáng xuống làm huyện lệnh. Sau lại vời về phò tá. Không rõ vua Đinh đã rõ “bụng dạ” của vị Thập Đạo Tướng Quân hay vua vẫn luôn có lòng tha cho những người có công an bang định quốc. Dù vì bất kỳ lý do gì, vua cũng là một con người sáng suốt. Không vì nóng giận, rèm pha mà sát hại người có công, hay nhân cơ hội đó mà thu lại quyền bính.

Đa phần các tướng lĩnh, quan văn theo phò vua đều được hưởng vinh hoa phú quý. Nhiều người chết già, chết bệnh chứ chưa thấy các chuyện kể vua “thỏ hết giết chó săn”. Đến khi Lê Hoàn phản biến, có rất nhiều vị tướng lãnh, công thần đứng ra để bảo vệ nhà Đinh. Dù thất bại nhưng cũng cho người ta thấy rằng nhà vua rất được lòng người. Nhiều vị đã thoái ẩn cũng một lòng hướng đến nhà vua tuy nhiên lực bất tòng tâm. Một người như vua, nếu không phải bị đầu độc chắc chắn chiến tích sẽ lẫy lừng sử sách hơn nữa.

– MT –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *