Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. Là con gì?

Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. Là con gì? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Con này biết bay, đúng là bằng hạt đỗ thật, thường bu theo đàn.

Thích bay lượn ở những chỗ bốc mùi.

Con ruồi, mâm cơm nào cũng có nó, tức là ăn giỗ cả làng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *