Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

Nối chuỗi

Để nối các chuỗi, hãy sử dụng toán tử &.

Lưu ý: thay vì sử dụng toán tử &, hãy sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel.

LEFT

Để trích xuất các ký tự ngoài cùng bên trái từ một chuỗi, hãy sử dụng hàm LEFT.

RIGHT

Để trích xuất các ký tự ngoài cùng bên phải từ một chuỗi, hãy sử dụng hàm RIGHT.

MID

Để trích xuất một chuỗi con , bắt đầu ở giữa một chuỗi, hãy sử dụng hàm MID.

Lưu ý: bắt đầu ở vị trí 5 (p) với độ dài 3.

Len

Để lấy độ dài của một chuỗi, hãy sử dụng hàm LEN.

Lưu ý: bao gồm khoảng trống (vị trí 8)!

FIND

Để tìm vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi, hãy sử dụng hàm FIND.

Lưu ý: chuỗi “am” được tìm thấy ở vị trí 3.

SUBSTITUTE

Để thay thế văn bản hiện có bằng văn bản mới trong một chuỗi, hãy sử dụng hàm SUBSTITUTE.

Theo easy excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *