Để đếm số ô có chứa dữ liệu là số, hãy sử dụng hàm COUNT. Lưu ý: để đếm các ô trống và không trống trong Excel, hãy sử dụng COUNTBLANK và COUNTA. Để đếm ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ: lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm COUNTIF…

Read More