Count và Sum trong Excel

Count

Để đếm số ô có chứa dữ liệu là số, hãy sử dụng hàm COUNT.

Hàm count trong excel

Lưu ý: để đếm các ô trống và không trống trong Excel, hãy sử dụng COUNTBLANK và COUNTA.

Countif

Để đếm ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ: lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm COUNTIF sau.

Hàm countif trong excel

Countifs

Để đếm các hàng dựa trên nhiều tiêu chí (ví dụ: màu green và lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm COUNTIFS sau.

Hàm countifs trong excel

Sum

Để tính tổng một dải ô số, hãy sử dụng hàm SUM.

Hàm sum trong excel

Sumif

Để tính tổng các ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ: lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm SUMIF sau (Hàm sử dụng hai tham số).

Hàm sumif trong excel

Để tính tổng các ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ: tổng của các dòng màu green), hãy sử dụng hàm SUMIF sau (ba tham số, tham số cuối cùng là phạm vi cần tính tổng).

Sumifs

Để tính tổng các ô dựa trên nhiều tiêu chí (ví dụ: hình tròn circle và màu đỏ red), hãy sử dụng hàm SUMIFS sau (tham số đầu tiên là phạm vi cần tính tổng).

Hàm sumifs trong excel

Lưu ý: theo cách tương tự, bạn có thể sử dụng hàm AVERAGEIF để tính trung bình các ô dựa trên một tiêu chí và hàm AVERAGEIFS để tính trung bình các ô dựa trên nhiều tiêu chí.

Tổng hợp

CountĐếm có bao nhiêu ô số trong vùng chọn.
CountifGiống Count, kết hợp thêm điều kiện đếm, chỉ một điều kiện.
CountifsGiống Countif, mở rộng có thể sử dụng nhiều điều kiện hơn.
SumTổng các số trong trong vùng chọn.
SumifGiống Sum, kết hợp thêm điều kiện đếm, chỉ một điều kiện.
SumifsGiống Sumif, mở rộng có thể sử dụng nhiều điều kiện hơn.

Nguồn excel-easy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *