Uncategorized

Map

Map [ /mæp/ ]

Bản vẽ bề mặt trái đất hoặc một phần bề mặt đó, thể hiện hình dạng và vị trí của các quốc gia khác nhau, biên giới chính trị, các đặc điểm tự nhiên như sông và núi cũng như các đối tượng địa lý nhân tạo như đường xá và tòa nhà.

Map Map

>>> Khóa học tiếng anh online cho người đi làm
>>> Sách học tiếng anh cho người đi làm
>>> Hack não 1500 từ tiếng anh

Danh từ

 1. Bản đồ, địa đồ.
 2. Biểu đồ.
 3. (Toán học) Ánh xạ, bản đồ; ảnh tượng.
 4. (Lóng) Mặt.

 

 

Thành ngữ

 • off the map:
  (Thông tục) Không quan trọng
  (Thông tục) Lỗi thời.
  (Lóng) Biến mất.
 • in the map:
  (Thông tục) Quan trọng có tiếng.
  Nóng hổi, có tính chất thời sự (vấn đề…).

Đồng nghĩa

 • Bản đồ: plan
 • Biểu đồ: chart

Ngoại động từ

 1. Vẽ lên bản đồ.
 2. (Thường + out) Sắp xếp, sắp đặt, vạch ra.
  to map out one’s time — sắp xếp thời gian
  to map out a strategy — vạch ra một chiến lược
 3. Thông báo cho ai đó về một ý tưởng.

Ví dụ

We need a large-scale map showing all the footpaths that we can walk along.Chúng tôi cần một bản đồ tỷ lệ lớn hiển thị tất cả các lối đi bộ mà chúng tôi có thể đi bộ
I’m terrible at map reading (= understanding maps).Tôi rất tệ trong việc đọc bản đồ (= hiểu bản đồ).

Tham khảo cambridge & wiktionary

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button