Map

Một bản vẽ hoặc kế hoạch , trong phác thảo , của (bất kỳ phần nào của) bề mặt trái , với các đối tượng địa lý khác nhau được hiển thị ( thường là đường, sông, biển, thị trấn, v.v. ) .

Africa was mapped by many different explorers. – Châu Phi đã được lập bản đồ bởi nhiều nhà thám hiểm khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *