People : những người đàn ông, những người phụ nữ và những đứa trẻ. Bạn có thể hiểu nhanh nghĩa của People là nhân dân, dân chúng, mọi người, nhiều người. People được sử dụng để chỉ mọi người hoặc một cách không chính thức với một nhóm người mà bạn đang nói chuyện với họ. Cũng có thể chỉ một nhóm nam, nữ tham ra vào một loại công việc cụ thể.

Read More

Một bản vẽ hoặc kế hoạch , trong phác thảo , của (bất kỳ phần nào của) bề mặt trái , với các đối tượng địa lý khác nhau được hiển thị ( thường là đường, sông, biển, thị trấn, v.v. ) .

Read More