Năm tháng ngày thời gian trong excel

Để nhập ngày tháng trong Excel , hãy sử dụng các ký tự “/” hoặc “-“. Để nhập thời gian , hãy sử dụng “:” (dấu hai chấm). Bạn cũng có thể nhập ngày và giờ vào một ô.b

Lưu ý: Ngày ở Định dạng Hoa Kỳ. Tháng đầu tiên, Ngày thứ hai. Loại định dạng này phụ thuộc vào cài đặt khu vực quốc gia của bạn

Năm tháng ngày

Để lấy năm của một ngày, hãy sử dụng hàm YEAR.

Lưu ý: sử dụng hàm MONTH và DAY để lấy tháng và ngày của một ngày.

Hàm ngày

1. Để thêm một số ngày vào một ngày, hãy sử dụng công thức đơn giản sau.

2. Để thêm một số năm, tháng, ngày, hãy sử dụng hàm DATE.

Lưu ý: hàm DATE chấp nhận ba đối số: năm, tháng và ngày. Excel biết rằng 6 + 2 = 8 = tháng 8 có 31 ngày và chuyển sang tháng tiếp theo (23 tháng 8 + 9 ngày = 1 tháng 9).

Ngày & Giờ hiện tại

Để biết ngày và giờ hiện tại, hãy sử dụng chức năng NOW.

Lưu ý: sử dụng hàm TODAY để nhập ngày hôm nay trong Excel.

Giờ, phút, giây

Để trả về giờ, hãy sử dụng chức năng HOUR.

Lưu ý: sử dụng hàm MINUTE và SECOND để trả về phút và giây.

Chức năng thời gian

Để thêm một số giờ, phút và / hoặc giây, hãy sử dụng chức năng TIME.

Lưu ý: Excel cộng thêm 2 giờ, 10 + 1 = 11 phút và 70 – 60 = 10 giây.

Theo easy excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *