Tham chiếu trong excel

Tham chiếu ô trong Excel là rất quan trọng. Hiểu sự khác biệt giữa tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp, và bạn đang trên đường đến thành công.

Tham chiếu tương đối

Theo mặc định, Excel sử dụng tham chiếu tương đối. Xem công thức trong ô D2 bên dưới.

Ô D2 tham chiếu (trỏ tới) ô B2 và ô C2. Cả hai tham chiếu đều là tương đối

Chọn ô D2, nhấp vào góc dưới bên phải của ô D2 và kéo nó xuống ô D5.

Ô D3 tham chiếu ô B3 và ô C3. Ô D4 tham chiếu ô B4 và ô C4. Ô D5 tham chiếu ô B5 và ô C5. Nói cách khác: mỗi ô tham chiếu đến hai ô bên trái cùng hàng. Nếu bạn chèn giữa hàng 2 và hàng 3 một hàng dữ liệu mới, các tham chiếu của hàng dưới hàng chèn thêm sẽ được tự động cập nhật lên hàng mới.

Tham chiếu tuyệt đối

Xem công thức trong ô E3 bên dưới.

Để tạo tham chiếu tuyệt đối cho ô H3, hãy đặt biểu tượng $ ở phía trước ký tự cột và số hàng ($ H $ 3) trong công thức của ô E3.

Bây giờ chúng ta có thể nhanh chóng kéo công thức này sang các ô khác. Tham chiếu đến ô H3 được cố định (khi chúng tôi kéo công thức xuống và qua). Kết quả là, chiều dài và chiều rộng chính xác theo inch được tính toán.

Tham chiếu hỗn hợp

Đôi khi chúng ta cần sự kết hợp của tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối (tham chiếu hỗn hợp).

Xem công thức trong ô F2 dưới đây.

Chúng tôi muốn sao chép công thức này sang các ô khác một cách nhanh chóng. Kéo ô F2 qua một ô và xem công thức trong ô G2. Bạn có thấy điều gì xảy ra không?

Tham chiếu đến giá phải là tham chiếu cố định cho cột B. Giải pháp: đặt biểu tượng $ trước ký tự cột ($ B2) trong công thức của ô F2. Theo cách tương tự, khi chúng ta kéo ô F2 xuống dưới, tham chiếu đến mức giảm reduction phải là tham chiếu cố định cho hàng 6.

Giải pháp: đặt biểu tượng $ trước số hàng (B $ 6) trong công thức của ô F2. Kết quả: Lưu ý: chúng tôi không đặt biểu tượng $ trước số hàng của $ B2 (theo cách này, chúng tôi cho phép tham chiếu thay đổi từ $ B2 (Quần jean) thành $ B3 (Áo sơ mi) khi chúng tôi kéo công thức xuống). Theo cách tương tự, chúng tôi không đặt biểu tượng $ trước chữ cái cột của B $ 6 (theo cách này, chúng tôi cho phép tham chiếu thay đổi từ B $ 6 (tháng 1) thành C $ 6 (tháng 2) và D $ 6 (tháng 3) khi chúng tôi kéo công thức qua).

Bây giờ chúng ta có thể nhanh chóng kéo công thức này sang các ô khác. Các tham chiếu đến cột B và hàng 6 được cố định.

Nguồn easy-excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *