Tôi hỏi đất, nước, gió, mây, cỏ…

Tôi hỏi đất: Đất sống với nhau thế nào?
Đất trả lời: Chúng tôi làm nền móng cho nhau.

Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau thế nào?
Nước trả lời: Chúng tôi hòa lẫn vào nhau.

Tôi hỏi gió: Gió sống với nhau thế nào?
Gió trả lời: Chúng tôi nâng cánh cho nhau.

Tôi hỏi mây: Mây sống với nhau thế nào?
Mây trả lời: Chúng tôi tan biến vào nhau.

Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau thế nào?
Cỏ trả lời: Chúng tôi hòa quyện và réo rắt bên nhau.

Tôi hỏi cây: Cây sống với nhau thế nào?
Cây trả lời: Chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau.

Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?
Không ai trả lời, không ai nói gì cả.

Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau.
Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ.

Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau.
Vì người còn nặng nỗi thương đau.

Vì người còn quên cách yêu nhau.
Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau tàn lụi…

Nhân sinh như mộng l Sưu tầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *