Trên lông, dưới lông. Tối lồng làm một. Hỏi là gì?

Trên lông, dưới lông. Tối lồng làm một. Hỏi là gì?

Đáp án Trên lông, dưới lông. Tối lồng làm một là: ……………………………………….
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Bộ phận cơ thể người

Dùng để nhìn

Đôi mắtLeave a Reply

Your email address will not be published.