Trên lông, dưới lông. Tối lồng làm một. Hỏi là gì?

Đáp án Trên lông, dưới lông. Tối lồng làm một là: ……………………………………….
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Bộ phận cơ thể người

Dùng để nhìn

Đôi mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *