Năm tháng ngày thời gian trong excel

Năm tháng ngày thời gian trong excel

Để nhập ngày tháng trong Excel , hãy sử dụng các ký tự “/” hoặc “-“. Để nhập thời gian , hãy sử dụng “:” (dấu hai chấm). Bạn cũng có thể nhập ngày và giờ vào một ô.b

Lưu ý: Ngày ở Định dạng Hoa Kỳ. Tháng đầu tiên, Ngày thứ hai. Loại định dạng này phụ thuộc vào cài đặt khu vực quốc gia của bạn

Năm tháng ngày

Để lấy năm của một ngày, hãy sử dụng hàm YEAR.

Lưu ý: sử dụng hàm MONTH và DAY để lấy tháng và ngày của một ngày.

Hàm ngày

1. Để thêm một số ngày vào một ngày, hãy sử dụng công thức đơn giản sau.

2. Để thêm một số năm, tháng, ngày, hãy sử dụng hàm DATE.

Lưu ý: hàm DATE chấp nhận ba đối số: năm, tháng và ngày. Excel biết rằng 6 + 2 = 8 = tháng 8 có 31 ngày và chuyển sang tháng tiếp theo (23 tháng 8 + 9 ngày = 1 tháng 9).

Ngày & Giờ hiện tại

Để biết ngày và giờ hiện tại, hãy sử dụng chức năng NOW.

Lưu ý: sử dụng hàm TODAY để nhập ngày hôm nay trong Excel.

Giờ, phút, giây

Để trả về giờ, hãy sử dụng chức năng HOUR.

Lưu ý: sử dụng hàm MINUTE và SECOND để trả về phút và giây.

Chức năng thời gian

Để thêm một số giờ, phút và / hoặc giây, hãy sử dụng chức năng TIME.

Lưu ý: Excel cộng thêm 2 giờ, 10 + 1 = 11 phút và 70 – 60 = 10 giây.

Theo easy excel

Countif trong excel

Hàm COUNTIF mạnh mẽ trong Excel đếm ô dựa trên một tiêu chí (một điều kiện).

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

Excel có nhiều chức năng để cung cấp khi thao tác với các chuỗi văn bản .Để nối các chuỗi, Read more

Tham chiếu trong excel

Tham chiếu ô: Tham chiếu ô trong Excel rất quan trọng. Hiểu sự khác biệt giữa tham chiếu tương đối, Read more

Hàm logic trong excel: If, And, Or, Not

Hàm AND trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện là đúng và trả về FALSE nếu bất kỳ Read moreLeave a Reply

Your email address will not be published.